SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSE

Ansvarsfraskrivelse vedr. ydelser via blato.dk Blato Entreprise ApS er ikke erstatningsansvarlig for følgende:

Fliserens

Blato Entreprise ApS renser og fjerner mos og alger på flisens overflade og mellem fugerne, men fjerner ikke:

  1. Græs mellem fugerne – vi foreslår at tage flisen op selv og fjerne rødderne
  2. Sorte lav – sorte lav kan sætte sig dybere ned i flisen og skal have en efterfølgende service behandling. Efter rensning af fliserne skylles facaderne med et lavt tryk, for at fjerne eventuel snavs som er kommet pga. rensningen. Sandkorn på vinduer kan ikke skylles ned med vand alene og skal dermed have en vinduespudsning. Ikke alle har vinduer på lavt plan, og det afhænger derfor af det enkelte projekt. Vinduespudsning bestilles derfor separat hvis ønsket.
  3. Maling, Olie, misfarvninger.
  4. Brandskader, brandskader ødelægger overfladen, en rensning repetere ikke fliserne eller fjerner sod, det fjerner kun svans, mos, alger og flisepest. sod og misfarvninger og andre skader vil ikke forsvinde ved en rensning med vand.

Udskridning af fliser/ Forsænkning af fliser:

Med tiden kan det ikke undgås, at en fliselægning skrider ud i større eller mindre grad grundet eksempelvis større regnskyl, rødder fra jorden, indkørsel af bil m.m. Efter rensning af fliserne ses de brede fuger tydeligere, der hvor fliserne kan have rykket sig, da rensningen fjerner de fleste former for vækst mellem fugerne. Derfor anbefales det at der fejes enten fugesand eller stenmel ud, efter udført arbejde. Da vi ikke kender under lægningen af fliserne, kan vi ikke stå til ansvar for hvis fliserne synker, dette er på kundens eget ansvar. 

Samtidig kan vi ikke stille garanti for påfyldning af fugesand efter udfejning udført at Blato Entreprise ApS, da både fjernes underlag, myre og regn, naturligt vi få sandet til at sive ned mellem således at der vil komme nogle riller/huller mellem fugerne hvor der mangler sand, dette er kundens eget ansvar løbende at genopfylde dette.

Flisernes tilstand efter rensning:

Fliser har en forskellig porøsitet, som forværres over tid. En almindelig mekanisk rensning bør ikke flække eller slå større flænger af en ellers sund sten. Efter en rensning vil en porøs sten dog lettere kunne genkendes, da den ikke længere er tilsmudset. Nogle fliser kan have oplevet frostsprængninger eller er begyndt at smuldre, hvilket kan ses tydeligt efter en gennemført rensning.

Har du fået rensning på nye fliser, vil der alt efter flisens kvalitet kunne opstå mærker, hvis der er tale em en flise af dårlig kvalitet, vil der være chance for at flisens overflade vil gå i stykker, således at der kommer mærker fra overfladen vaskeren på flisen.

Øvrige fuger mellem fliserne:

Hvis du har fuger mellem fliserne uanset om det er overfladen, trapper, højbede, kanter rundt langs swimmingpoolen og uanset fugematerieale, vi ser typisk at det er beton eller gummifuger, Blato Entreprise ApS kan ikke holdes til ansvar for hvis fugerne synker eller går i stykker, dette er på kundens eget ansvar. Dette er forventeligt da vi vasker fliserne rene med så højt et vandtryk og man skal derfor forvente en evt, reparation af dette efter rensning. Dette vil være på kundens eget ansvar. Vi renset naturligvis så skånsomt som muligt og kan vejlede forinden, men alt efter fugens materiale, alder og tilstand, skal man forventer en forandring efter rensningen.

Flytning af krukker, porcelæn m.m. – Eksempelvis keramikkrukker som i forvejen har fået frostsprængninger, og som derved ikke tåler at blive flyttet rundt på erstattes ikke af Blato Entreprise ApS

Manglende indgang:

Kunden skal sørge for at vi har adgang til det ønskede areal på den aftalte tid og dato. Hvis ikke dette er gjort muligt når vi ankommer vil der pålægges gebyr for kørsel samt tabt arbejde PÅ 500kr.

Tagrens, Facade, algebehandling og fliserens forsat

Salgs & Leveringsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Enhver leverance af produkter og/eller serviceydelser sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser aftale.

1.2 Købers bemærkninger i bestillinger anses ikke som fravigelse af vores salgs- og leveringsbetingelser medmindre blato.dk skriftligt har accepteret disse.

2. Kvittering/ordrebekræftelse

2.1 Aftale mellem blato.dk og Køber anses blato.dk har fremsendt ordrebekræftelse. Oplyser man forkert eller ingen e-mail ved bestilling får man ingen ordrebekræftelse, får man ingen ordrebekræftelse, skal man selv rette henvendelse til blato.dk købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være blato.dk i hænde samme dag, som ordrebekræftelsen/kvitteringen modtages af Køber.

2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med blato.dkskriftlige godkendelse.

2.3 Alle ordre er bindende i minimum 6 måneder og kan derfor først annullere tidligst 6 mdr. fra ordre dato.

3. Priser

3.1 Alle priser er inkl. moms.

3.2 Den endelige pris vil fremgå af blato.dk kvittering, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.

3.3 Pris for ydelsen/produkter oplyses specificeres iht. gældende lov, med oplysning om moms, ønskes detaljeret specifikation, ydes dette mod et administrativt gebyr hvis størrelse afhænger af specifikationskravet.

3.4 blato.dk forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

4. Levering

4.1 Vi levere/udføre 90 % af alle ordre inden for de første 3 mdr. Men i enkelte tilfælde går der over 6 måneder. Ordre der er over 6 måneder kan kunden annullere uden omkostninger. Det koster et gebyr på 250kr hvis man ønsker at afbestille/annullere en ordre inden for de første 6 mdr.

5. Betaling

5.1 Betaling sker kontant eller netto 8 dage, hvis ikke andet er aftalt.

5.2 Ved større entrepriser hvor totalsummen inkl. Moms af tilbuddet overstiger kr. 15.000 forlanges 50% af betalingen up-front før arbejdet påbegyndes.

5.3 Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan blato.dk fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2.5 % per påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.

5.4 Køber er uberettiget til at tilbageholde hele eller del af købesummen, ved eventuelle tvister og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

6. Ejendomsforbehold

6.1 blato.dk har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

7. Levering

7.1 Leveringstider er angivet omtrentligt og er ikke bindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

7.2 blato.dk er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som blato.dk ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt 10.

7.3 Leveringsstedet er det sted der er angivet i kvitteringen/ordrebekræftelsen.

7.4 Hvis blato.dk er ude ved køber og det viser sig at alger ikke er hovedproblemet forbeholder blato.dk sig ret til at ændre i ordren så køber får en tagrens/husvask/husrens/fliserens med et andet middel der kan løse købers problem. blato.dk kan derved ændre i købers ordre uden købers yderlig accept.

7.5 jf. i øvrigt punkt 7.4 aftales der at det skal være i overensstemmelse med det faktiske problem ved kunden, før blato.dk kan lave en sådan ændring i ordren.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er derfor en klar aftale mellem køber og blato.dk om at blato.dk må vurderer om kunden har et helt andet behov end det forventede ved bestilling og derved ændre i ordren uden købers yderlig accept.

8. Følgeskader/Indirekte tab

8.1 blato.dk er ikke ansvarlig over for køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

8.2 blato.dk er ikke ansvarlig for følgeskader efter en behandling, det er udelukkende købers egen vurdering om emnet tåler en behandling, blato.dk kan derfor ikke stilles til ansvar for skader mod tag/emner så som utætheder, overflade skader eller lignende.

9. Reklamationer/Garanti

9.1 Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til blato.dk uden ugrundet ophold. Der kan først reklameres over en algebehandling tidligst 6 mdr. fra udførelses datoen, og det er et krav at kunden har før og efterbilleder, billeder må senest være taget 1 dage efter algebehandlingen er udført.

9.2 Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

9.3 blato.dk garanti på fliserens gælder kun såfremt man algebehandler fliserne efter behov og minimum 1 gang årligt ved blato.dk – Det er købers eget ansvar at bestille.

9.4  blato.dk stiller en garanti på 10 år er en garanti mod alger og flisepest på fliserne. Husk altid at gemme fakturaer på algebehandling som er købers bevis på den udførte ydelse, blato.dk gemmer nemlig kun fakturaer i 5 år.

9.5 blato.dk tagbehandling ydes der begrænset garanti på 1år, grundet forskelligheden i taget materiale og alder.

9.6 blato.dk, tagmaling, ydes der begrænset garanti på 5 år og kun mod aftale om årlig algebehandling.

10. Force majeure

10.1 blato.dk er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for blato.dk rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

11. Ansvarsfraskrivelse

11.1 De anvendte algebekæmpelsesmidler må ikke udledes direkte til åer og vandløb, idet dette kan skade vandmiljøet. Det er derfor vigtigt, at De senest ved bestillingen af vore ydelser har sikret Dem, at Deres tagrender leder spildevandet direkte til kloak og videre til rensningsanlæg. De bekræfter ved Deres underskrift af hoslagte leveringsbetingelser, at Deres ejendom
ikke udleder spildevand direkte til vandmiljøet. Såfremt der sker udledning til vandmiljøet uanset Deres underskrift på indeværende ordrebekræftelse, erkender De at ville holde blato.dk erstatningsfri for ethvert krav der måtte opstå mod blato.dk i denne anledning. Ligeledes erkender De at ville afholde alle omkostninger ved evt. bøde og erstatningskrav til blato.dk. (De kan få oplysninger om afledning af spildevand ved Deres kommune, eller De kan tjekke Deres BBR på www.ois.dk.) Er du usikker på hvor dit regnvand fra tagrenden løber hen, bør du vælge en
algebehandling på 100% miljørigtig vis eller frakoble tagrender inden vores besøg og lade dem forblive frakoblet indtil det har regnet 3-4 gange.

12. Delvis ugyldighed

12.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

13. Tvister

13.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved blato.dk værneting.